Members of Genus: Mitovirus

Type member:

Cryphonectria mitovirus 1

Viruses in the Genus

Cryphonectria mitovirus 1 (CMV1)
Ophiostoma mitovirus 3a (OMV3a)
Sclerotinia homoeocarpa mitovirus
Ophiostoma mitovirus 4 (OMV4)
Ophiostoma mitovirus 5 (OMV5)
Ophiostoma mitovirus 6 (OMV6)

Tentative Members of the Genus

Botrytis cinerea mitovirus 1
Botrytis cinerea debilitation-related virus
Clitocybe odora virus
Cryphonectria cubensis mitovirus 1a
Cryphonectria cubensis mitovirus 1b
Cryphonectria cubensis mitovirus 1c
Cryphonectria cubensis mitovirus 2a
Cryphonectria cubensis mitovirus 2b
Cryphonectria cubensis mitovirus 2c
Gremmeniella mitovirus
Gremmeniella mitovirus S1 (GMVS1)
Gremmeniella mitovirus S2
Helicobasidium mompa mitovirus 1
Ophiostoma mitovirus 1a (OMV1a)
Ophiostoma mitovirus 1b (OMV1b)
Ophiostoma mitovirus 2 (OMV2)
Ophiostoma mitovirus 3b (OMV3b)
Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 1
Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 2
Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 3
Sclerotinia sclerotiorum mitovirus 4
Thielaviopsis mitovirus 1
Tuber aestivum mitovirus
Tuber excavatum mitovirus