Members of Genus: Orthoreovirus

Type member:

Mammalian orthoreovirus

Viruses in the Genus

Avian orthoreovirus (ARV)
Baboon orthoreovirus (BRV)
Mammalian orthoreovirus (MRV)
Nelson Bay orthoreovirus (NBV)
Reptilian orthoreovirus (RRV)

Tentative Members of the Genus

Broome virus
Melaka orthoreovirus